آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Sunday, August 30, 2009
هزارمین پست - وبلاگ تازه من
من به دلیل فیل.تر شدن دیگر این جا نخواهم نوشت
لطفا اگر دوست دارید نوشته های مرا بخوانید به آدرس زیر بروید
http://abortion-in-public.blogspot.com/
فید (خوراک) وبلاگ جدید هم این آدرس است
http://abortion-in-public.blogspot.com/feeds/posts/default