آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Thursday, May 28, 2009
پس از گذشت یکی دو ماهی امروز به صرافت افتادم با وجود فیلتر بودن و اینترنت نداشتن، با لب تاپ جناب آقای ه وصل شوم و ببلاگم! کاملا از فضای نوشتن برای دیگران دور شده ام. چند روز یک بار در دفتر و ورق های پراکنده ام می نویسم و این طوری منفجر نمی شوم از ننوشتن. شاید که حتی درستش این باشد. باز هم خواهم نوشت ولی تا مدتی کم. 
یک چیزی بنویسم و تمام کنم.
 لطفا رای بدهید و خودتان را ان نکنید.
با تشکر و امتنان
آذر