آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Sunday, December 21, 2008

یکی از بزرگترین بدبختی ها، بدشانسی ها، بیچارگی ها، فجایع و بلایا این است که در خانواده تان یک stupid وجود داشته باشد و اگر هست شما از بدبخت ترین و بدشانس ترین و بیچاره ترین و بلاکش ترین موجودات عالم هستید و در خانواده ی ما هست، یکی از آن انواع کامل و بی نقصش...

Labels: