آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Thursday, December 4, 2008
یک سایت خوب برای خرید کارتون که می توانید بیشتر کودکی تان را در آن پیدا کنید
من تمام عمرم یک موها و جانورهایی در هوا می دیدم و بچه که بودم حتی بازی می کردم باهاشون. دیشب فهمیدم این یک بیماری مادرزادی چشمی است و کلی کف کردم. گویا این یک اختلال در شبکیه ی چشم است و اگر به جرقه دیدن منجر شود، خطرناک هم هست و می تواند کورتان کند