آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Thursday, November 6, 2008
Lost
لاست بینی مان تمام شد و دیروز را مثل دو معتاد مواد نداشته، سپری کردیم! خماری می کشیم تا ژانویه.

قبول دارم مک کین ( نامزد جمهوری خواه رو می گم) رو اصلا دوست نداشتیم ولی دیگه این ترفند نامردی بود که آنتونی کوپر بابای پست فطرت لاک را شبیهش کنند.
ببینید چه شبیهند (کسانی که سریال رو دیدند اگر فکر کنند یادشون می آید)و این که می آیم پدرتو درمی آرم جناب فیلم نامه نویس اگر لاک عزیز من رو بکشی
لطفا جک را از یه صخره پرت کن پایین که همه از دستش راحت بشن!
سعید را محافظت بفرما
و لطفا کلر هیچ وقت پیدا نشود
در انتهای داستان هم لطف کن و به شیوه ای بی رحمانه بن را بکش تا کمی دلم خنک بشود
متشکرم