آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Saturday, November 29, 2008
اتفاق های بزرگ
می گوید بازی را که تمام کرده، همیشه اتفاق بزرگی در زندگی اش افتاده. ته ذهنم فکر می کنم شال گردن که تمام شود، گره های زیادی از زندگی ام باز خواهند شد.
بیشتر وقت ها راه حل ها، پیش پاافتاده ترین چیزها هستند.