آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Thursday, November 27, 2008
چی می شد فردا صبح از خواب بیدار می شدم و یکهو آقای ه زنگ می زد و می گفت ای میل آمده و تا فلان ماه دیگه ویزامون می آد. چی می شد...