آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Monday, November 24, 2008
به یاد رفته ی نو
زیرنویس کردند که احمد آقالو درگذشته است. دیشب.
امسال سال پرمرگی بود. ته دلم شور می زند و می ترسم از این که بدانم بعدی کیست.