آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Saturday, October 25, 2008
oh! my little friend, my little tampon
خداوند مکتشف و مخترع این وسیله را در رودهای شیر و عسل و در باغ های خفن خفن، با حوری و قلمان و تمام چرنده پرنده های بهشت محشور بگرداند. آمین.مطلب مرتبط
a guid to use your first tampon