آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Wednesday, September 17, 2008
H.B.D.T.U
Oh my love for the first time in my life
My eyes are wide open
Oh my lover for the first time in my life
My eyes can see
I see the wind, oh I see the trees
Everything is clear in my heart
I see the clouds, oh I see the sky
Everything is clear in our world
Oh my love for the first time in my life
My mind is wide open
Oh my lover for the first time in my life
My mind can feel
I feel the sorrow, oh I feel the dreams
Everything is clear in my heart
I feel life, oh I feel love
Everything is clear in our world
John Lennon

تقدیم به تو که در این روز به جهان آمدی...
با عشق