آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Tuesday, September 16, 2008
دومی

دومی شان هم رفت.
ریچارد رایت...
ماندند سه تا
حیف
حیف
می دانم که یک روز توی بهشت باز دور هم جمع می شوند و کنسرت می دهند، آن روز من آن جا هستم. شک ندارم