آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Monday, September 8, 2008
یعنی اگه غذایی که امروز ناهار با آرامش و خوشی خوردم رو مامانم گذاشته بود جلوم ، با شات گان زده بودمش!
مامان ، چون این جا رو نمی خونی از ته دل ازت معذرت می خوام.