آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Tuesday, August 26, 2008
نکته این جاست که چرا صدا و سیما هم جزو مخالفان و منتقدان لایحه ی حمایت از خانواده شده؟ دیروز در برنامه ی ارتباط نزدیک و چند برنامه ی متوالی اردیبهشت ، مدام در حال نقد لایحه اند. این حرکت را دوست دارم و با صدای بلند ، هرچند که کمی هم نمایشی می زند ، ازش حمایت می کنم. به خصوص دم خانم مجری برنامه ی اردیبهشت گرم که این همه در حال فرهنگ سازی های خوب است.