آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Saturday, August 23, 2008
فراموش کار و بدقول شده ام. از لحن بچه ها می فهمم که فکر می کنند می پیچانمشان.
فکرم پر از چیزهایی است که نمی دانم.
شب ها دندان فشار می دهم
شب ها خواب می بینم حامله ام و مثل سریال می ماند.
شب بعد بچه را می زایم.