آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Monday, August 18, 2008
این روزها دور و برم همه چیز ظاهرا به هم ریخته. یکی باید قلبش را عمل کند، آن دیگری از شوهرش طلاق گرفته و آن یکی پادرهوا مانده معطل که چه بکند. شاید که این ها همه ظاهر است که می بینم و در واقعش همه ی این ها اتفاقات خوبی هستند. همه ی زندگی همین طور است مساله زاویه ی دید ما است.