آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Thursday, August 7, 2008این چند وقت خیلی چیزها بوده که بشه درباره اشون نوشت و من ننوشتم. با این سرعت نفتی اینترنت و این که مدام یاد قبض تلفن می افتم ، دستم نمی ره به زیاد نوشتن.


همین بس که بگم چه فیلم خوبی بود Once و چه ساندترک شاهکاری داره. این دو موزیسین جوان در کل موجودات جالبی اند. این موسیقی ها هی یادم می آره که چقدر دلم می خواست خواننده بودم و صدای درست و درمونی داشتم و ندارم و هی ته دلم حرصم می گیره.