آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Thursday, July 10, 2008

به کسی مربوط است که چه کسی با چه کسی می خوابد؟

به کسی چه مربوط است که دو تا با یکی یا یکی با دوتا یا دوتا با دوتا بخوابند؟

مهم خود خواب است که دلپذیر است!