آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Saturday, June 21, 2008
روزهای سخت. نقاشی می کنم و سعی دارم خانه رو تمیزتر!!! نگه دارم. سعی می کنم اما خیلی هم موفق نیستم. آشپزخانه اپن نیست!!!
نقاشی کردن که به صورت کار تمام وقت دربیاد خیلی هم جالب نیست. البته اگر به شیوه ی من کار کنی.
همین دیگه. برم. دیگه مزخرف نگم.