آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Thursday, May 1, 2008
با تمام این که هنوز تنبلی می کنم برای انجام کارهای مهم اما بهتر شده ام. مثل بچه ای می مونم تازه راه افتاده.
اصولا که زندگی خصوصا به شکل انسان امروزی نرمالش ، شدیدا سخته.