آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Monday, April 28, 2008
جالب است که علم روانشناسی اضطراب رو به افسردگی ترجیح می ده. روانکاوم می گفت دلیل این همه نگاه جن سی که در ایران هست به دلیل افسرده بودن جامعه است مثلا در دوره ی جنگ آمار رشد جمعیت به دلیل افسردگی وحشتناک مردم 3.8 بوده که خیلی آمار زیادی است.

باور نمی کنم که می خوانم و بهم می گن مردهای کشورهای دیگر مثل ایرانی ها نیستند. نگاه جنسیتی مردها غیرقابل کتمان است. قبول دارم البته که به اندازه ی ایرانی ها - می شود گفت مسلمان ها حتی - هیز نیستند.
این فیلم دیدنش توصیه می شود. فیلمنامه ی حنیف قریشی حرف نداشت.