آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Sunday, April 13, 2008
زپرشک

می دونستید تمام دستفروشان و اون هایی که در خیابان های تهران – نمی دونم شهرستان ها هم این طور است یا نه – بساط می کنن باید یا خانواده ی شهید باشن یا هم که دو جانباز در خانواده شون باشه؟ کسانی هم هستن که یک خانواده ی شاهد گیر می آرن و درصدی بهشان می دن و مجوز می گیرن...

اسم این را چی می شه گذاشت؟؟؟


پی نوشت: آقایان و خانم های خانواده ی شاهد یا مدافعین حقوق شان ، من که از خودم نمی گم اینو. یه دوستم رفته بود از سر بیکاری یه بساطی راه بندازه در میدان ونک که مامور و دو دستفروش دیگه اینو بهش گفتن. خانواده ی شاهد اگه نمی دونستین بدونین که این امکان رو هم دارین واسه پول درآوردن. من می دونم این رو هم که بسیاری از شماها اصلا از امکانات شاهد بودنتون استفاده نمی کنید و قصدم اصلا توهین نبود. چرا آدم هرچی راجع به شما می نویسه جز تعریف و تمجید ، توهم توهین بهتون دست می ده؟ من فقط یه چیزی رو نوشتم که ببینید مملکت چه اوضاع قاراش میشی داره. همین.