آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Wednesday, April 9, 2008
...

نقاشی می کنم...

هفته ی اول اردیبهشت می ریم سفر گرگان و جنگل و آبشاربینی!

این جشن هسته ای !!! حال به هم زنه چقدر. هی توی تلویزیون زر زر می کنن که بوی خوش می آید و به به عجب شرایطیه و بعد احمدی نژاد رو نشون می دن و مزخرفاتی که می گه و یه طوری به مردمی که نمی دونن – 80 درصد مردم – که همه ی این کارا رو این مردک داره می کنه. جدی جدی اعصابم داره خرد می شه تو این میهن اسلامی مون...