آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Tuesday, April 8, 2008
آقای ه دیگه الان از هرچی دندون و مسایل مربوط به اونه عق می زنه ، بس که هی دارم راجع بهش حرف می زنم. این بلند فکر کردن به نظرم بیشتر از همه دهن شوهرها رو سرویس می کنه. بیچاره ها.