آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Tuesday, April 1, 2008

بدبختی ازاین بزرگتر نمی شه که توی این بی پولی که ما توش دست و پا می زنیم ، دیروز فهمیدیم که نی نی دار هم شده ایم. بعد چند روزی که پریودم عقب افتاده بود دیگه دیروز نگران شدم و یه آزمایشگاه پیدا کردم توی خیابون فلسطین که بهم گفت یه روزه جواب تست بارداری رو می ده و وقتی جوابشو ( که مثبت بود ) گرفتم تا چند ساعت تو شوک بودیم دو تامون.

قشنگ ریده شده به اعصابمون. باید دکتر زنان آشنا پیدا کنیم. لعنت.