آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Tuesday, April 8, 2008
خب 50 هزار تومن پول دادم و حالا قاصرم از خوردن یه لقمه سنگک و نیمرو. می دونید دارم فکر می کنم احتمالا توی این چند وقت دارم درد اون کسی رو یهویی تحمل می کنم که شش ماه یه بار توی این 14 سال - یعنی 28 بار - رفته دندون پزشک.
ولی منشی دکتره خیلی خوب بود!!! فقط مثل مرغابی هی حرف می زد. دکتره هم هیچ تحویلش نمی گرفت. دکتر احمق!!!