آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Tuesday, March 25, 2008
عید

این چند روز اول عید که داره به عید دیدنی می گذره. از عمو و خاله تا بقیه ها.

فردا یعنی امروز حدود 20 تا مهمون داریم. آقای ه خانواده ی خیلی بزرگی داره ، درست عکس من. فردا پوززنی دارم با کل طایفه ی همسر که همه نابود بشن بعد خوردن دستپخت من. حال می ده حال گیری.

مدت ها بود این همه معاشرت فامیلی نداشتم. هم خوبه هم بد.