آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Thursday, March 20, 2008

این آخرین نوشته ی سال 86 منه.

سفره ی هفت سین دو نفره مون رو روی میز تازه ی دوست داشتنی مون چیده ایم. اولین سال تحویل پیش هم. اولین سفره ی عید خودمون. اولین بهار خود خودمون.

در عکس سفره رو گذاشتن تنبلم چون حال ندارم دنگ و فنگ موبایل وصل کردن به کامپیوتر رو اجرا کنم. ضمنا عکس هم نمی تونم آپلود کنم.

سال نو همه تون مبارک.