آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Tuesday, February 12, 2008
صد نفر هم نمی شدند آن هایی که آمده بودند برای بدرقه ی ژازه. وحشتناک است که زیر تابوتت را صادقی و یکی از کارکنان مجموعه بگیرند. وحشتناک است برای ژازه با آن صدای نکره ، عربی بخوانند.
همه چیز دارد به تدریج وحشتناک تر و بدتر می شود.خوشحالم. امروز چند قدم به رفتن نزدیک شدیم.