آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Saturday, February 2, 2008
امشب

دخترک پارانویید است. ما به شدت تعجب کرده ایم. یعنی یک اشتباه زنگ زدن به کسی می تواند این قدر کش بیاید؟ عجیب چیزی بود امشب. خانمی هم زنگ زد داریوش رفیعی را خواست. نفهمیدم تشابه اسمی بود یا یادش رفته بود مرد بیچاره سال هاست در ظهیرالدوله گوشه ای خفته.