آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Sunday, January 27, 2008
ب ر ف
امشب رفتیم روی برف ها راه رفتیم. دینگ دینگ می درخشیدن زیر پاهامون. ردپای خرس هم دیدیم! برف نوعی عایق صوتی است چون هر وقت برف می آد سکوت خاصی رو حس می کنی. انگاری همه نفس هاشون رو حبس کرده ان تو سینه شون. قرچ قرچ صدا داد زیر پامون. دو تا سیگار کشیدیم و برگشتیم خونه مون.
.................
تویی که کامنت می ذاری به اسم رضا قاسمی ، باید بهت خاطرنشان کنم آی پی ات از ایرانه و من اینو متوجه می شوم پس سعی نکن اصرار کنی تو پاریس زندگی می کنی و رضا قاسمی هستی ، ابله.