آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Monday, January 14, 2008

در حال عشقبازی! با "مستطاب آشپزی" هستم. کتابی است بی نهایت جذاب برای اون هایی که آشپزی رو دوست دارند. نجف دریابندری در این کتاب این قدر خوب حق مطلب رو ادا کرده که حتی به رزا منتظمی هم توصیه می شود این کتاب رو مطالعه کند!!!

این کتاب با همت و یاری دوستانم ، آزاده ، الدوز ، نگار ، صبا و فرزانه فراهم آمده است که همین جا روی همشون رو می بوسم.

کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز. نجف دریابندری. انتشارات کارنامه. 39000 تومان ( چاپ دوازدهم. اگر اشتباه نکنم )