آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Sunday, January 6, 2008
ناراحت نشدم. اصلا. فقط متعجب شدم. همراه با تاسف. یاد تک تک کلماتم افتادم و جواب هایی که شنیدم و دروغ گنده ای که داشت وول می خورد تو هوا. گوشی اشو زده بود رو آیفون. خنده ها برای همین بود.
برای همه ی روزهای دوستی مون متاسفم اگه درست فکر کرده باشم. لحظه هایی که تلف کردیم همگی با هم ...