آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Monday, January 14, 2008
7:50 PM
نهم جانویه!

قبل از این که صفحه ی ورد رو وا کنم هزار تا چیز تو مخمه که می خوام بنویسم ولی تا ورد وا می شه ، هی دور و برمو نگاه می کنم مثل بچه ای که جیشش داره می ریزه و نمی دونه چی کار کنه ...

1:46 PM
دهم جانویه!!

The apartment , Rosemary's baby , Vivre sa vie , Everything you always wanted to know about sex but were afraid ask , La haine , Gloomy Sunday , Callas forever ,Confessions of a dangerous mind , The lost weekend , The full monty , Midaq alley , Shinobi , Damage , The lives of others , Schindler's list , The science of sleep , Ratatoille , God city , Underground , Midnight express , chocolate