آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Tuesday, December 25, 2007

دارم در خاطرات یکی دیگر راه می روم امروز. خاطراتش را با چنگ و دندان لای برگ ها حفظ کرده و اینک از دست داده تشان ، مثل حافظه اش. من الان صاحب گنجینه ی باارزشی هستم ، بخشی از تاریخ و هر وقت دوست داشته باشم می توانم ناخنکی بهش بزنم. لذت بخش بود روزم ...