آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Sunday, November 25, 2007
آخ که چه خسته شدیم این چند روز. مثل چی دلم لک زده بود واسه یه دقیقه اینترنت و حالا اومدم خونه ی مادری و دارم می نویسم. فعلا که در خانه ی جدید نه کامپیوتر داریم نه اینترنت.
از جمعه شب مستقر شدیم در خانه ی جدید. کم کم هم داریم اسباب و وسایل را می چینیم.
خدا کمکمون کنه!!!