آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Saturday, September 29, 2007
shit!
وقتی بچه کوچولوها رو می بینم این روزها که چه موجودات کوچیک عوضی هستن ، با فکرهای نامربوط تو کله هاشون ، هر لحظه بیشتر و بیشتر به خودم می گم به دنیا آوردن یه بچه توی این دنیای خرتوخر ، حماقت عظیمی است.
و این هیچ دخلی به این که محل تولد اون بچه توی نیویورک باشه یا تهران یا سیدنی ، نداره.