آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Sunday, September 16, 2007
چرا وقتی آزار می بینم برخلاف ظاهر جنگجویی که به خودم می گیرم ، در درونم پر از عقب نشینی و غم و افسردگی می شه؟ بعد از دعوا یا دلخوری فقط دلم می خواد بخوابم ...