آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Thursday, August 23, 2007
چه طور می شه کسی رو که هیچ کاری رو در زندگیش واقعا دوست نداره ، به چیزی علاقه مند کرد؟ چه طور می شه بهش فهموند که تو مشکل داری و داری توی توهم زندگی می کنی؟ چه طوری؟
.
دلم می خواد یه مرض بی درمون بگیرم و دکترا ازم قطع امید کنن بعد دیگه راحت راهم رو بکشم و برم دور دنیا رو بی ترس بی پولی سفر کنم. البته مطمئنم بعد که همه ی پولام خوب ته کشید جواب آزمایش آخریم خواهد گفت که دیگه مریض نیستی!!!