آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Monday, August 13, 2007
همه چی به خیر و خوشی تموم شد. فقط سفره عقد آتیش گرفت! حدود سه کارتن از ظرفای تالار شیکست و یه چیزایی هم گم شد! خواهرم می گه قضا بلا بوده و چشم خوردین در رفته! حالا راست و دروغش پای گوینده.
خیلی خوش گذشت و جای همه تون خالی. دیگه برم و بعدا ماوقع رو مفصل می نویسم.