آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Tuesday, July 31, 2007
با یه میلیون چه کارا که نمی شه کرد...
بری 1000 باکس سیگار بخری هی بکشی.
بری چند تا شهر ایران رو ببینی و حالشو ببری.
بری دو تا گوشی خفن بخری.
بری لباس مارک دار خوشگل بخری ، یه دو جین.
بری تمام کشورهای آسیای میانه رو ببینی.
بری کنسرت راجر واترز تو دوبی ، چند روزم دبی رو بگردی.
بری هرچی کتاب دوست داری بخری.
بری ...
بری ...
اووووه. این قده کارا می شه باهاش کرد به جای این که شام بدی به جماعتی و مجبورم باشی لباس رسمی تنت کنی و با لب تشنه و ریه ی تهی از دود ، جلوی اون همه آدم هم قر بدی هم قیافه ی آدم باحیاها رو بگیری.
حیف نیست مهمونی بگیری و زبونتو نزنی به دماغت و خودت از خنده ریسه نری؟ ...