آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Wednesday, July 4, 2007
آقاجان ، مضحک نیست این رسم و رسومات ایرانی؟ دختر و پسر با هم دوستن ، دل دادن قلوه گرفتن ، صد دفه هم با هم خوابیدن بعد وقتی می خوان ازدواج کنن ، خونواده ها هلک و هلک پا می شن می رن خواستگاری و عین جد و آباد پوسیده شون که به رحمت خدا رفتن ، رفتار می کنن و بعد مثلا تصور کنین دختره و پسره که صد دفه با هم خوابیدن ، باید مراسم چایی آوردن هم اجرا کنن!!! بابا و مامانای محترم هم اصلا به روی مبارک نمی آرن که وقتی می رفتن سفر و ددر و پسر دسته گلشون نمی اومده هیچ وقت ، برای خاطر سریال تلویزیونی که نبوده ، دوست دخترش می اومده پیشش . هان؟ بعد مضحک تر این که دختر و پسره یه ساعت بعد مراسم خواستگاری راه می افتن با هم می رن پارتی. زرشک !