آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Friday, July 27, 2007
آه می کشم و فقط آرزو می کنم همه چی درست پیش بره. یه چیزایی هست که به هیچکی نمی تونی بگیشون. چیزایی که مثل خوره ، همیشه بوده اون ته ذهنت و تو سعی کردی خاک بریزی روشون و چه بد که درست در یه مواقعی که باید حجم خاکه بیشتر هم باشه یهو می بینیش. هیچ کی کمکت نمی کنه. تو تنهای تنهایی ...