آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Tuesday, July 17, 2007
اگه از زندگی خسته شدین و جرات و توانایی خودکشی رو هم ندارین احیانا ، یا کلا دوست دارید بمیرید یا حداقل فلج مغزی بشید یا حتی می خواید یه پاتون از ده جا بشکنه ، با ما تماس بگیرید! اگه ما رو شما زوم کنیم پدرصاحابتون در می آد. تضمینی است!
شرکت آذر و آقای ه
با ضمانت نا محدود!