آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Wednesday, July 4, 2007
ناراحت شدم از خواندن خبر توقیف هم میهن. با این که چند ماهی است به خاطر اعصاب ضعیفم روزنامه نمی خوانم و به همین خبرهای تکه پاره ی وبلاگستان بسنده می کنم ، اما هم میهن رو دوست داشتم و هروقت می خواستم برای مادرم روزنامه بخرم حتما هم میهن می خریدم. حیف شد.
.
آق نیک آهنگ ، تبریک. جدا خوشحال شدم از خواندنش. خیلی سخت است آدم چهار سال از خانواده اش دور باشه.