آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Saturday, June 23, 2007
گه گه گه
1
من همین جا اعلام می کنم که من آدم ضعیفی هستم. آدم بی منطقی هستم. آدم شوت و اسکلی هم هستم. آدم احمقی هم هستم که تمام اصول اعتقادیم رو مثل پوست خیار زیر پام له می کنم. این آدمی که الان گفتم موجود چندشی نیست؟ طبیعیه که ازش چندشم هم می شه. ایتز سو کول ل ل ل ل ل !!!
2
اعصابم خیلی خرد شده این چند وقته همه اش هم سعی کردم قیافه ام مثل آدم خونسردا باشه و حالا چند روزه که این قدر سگ اخلاقم. الان هم که فقط دلم می خواد گریه کنم و به زمین و زمان فحش بدم.
3
این آقا نامجو با این صدای تودماغی و موسیقی دزدی و عمل بالاش ، الان تنها کسی است که می تونه داد بزنه و من اعصابم خرد نشه که هیچ ، اشکام قلنبه بیفته روی تاپ سبزم...
4
ذهن و زندگیم این قدر مشوشه که این اتاق گند گرفته رو نمی دونم چه جوری باید جمع کنم. دلیل این گهیت زندگی ام رو هم اگه دوست داشته باشم خودم می گم.
همین