آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Wednesday, June 13, 2007
عر عر عر
حقوق ملت در قانون اساسی
.
اصل 19
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.
---
اصل 23
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
---
اصل 27
تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
---
اصل 32
هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده ی مقدماتی به مراجع صالحه ی قضایی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل قانون مجازات می شود.
---
اصل 35
در همه ی دادگاه ها ، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
---
اصل 38
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندیفاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
.
پی نوشت : تنها احساسی که از خوندن قانون اساسی به انسان دست می ده احساس عمیق خر فرض شدن است.