آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Tuesday, June 26, 2007
1- اي عزيزان عمر غنيمت شمريد.
2- وقت از دست مدهيد.
3- عيش امروز به فردا ميندازيد.
4- روز نيك به روز بد مدهيد.
5- پادشاهي را نعمت و غنيمت وتندرستي و ايمني بدانيد.
6- حاضر وقت باشيد كه عمر دوباره نخواهد بود.
8- هر كس كه پايه و نسبت خود را فراموش كند به يادش مياريد.
9- بر خود پسندان سلام مدهيد
10- زمان ناخوشي را به حساب عمر مشمريد.
11- امید از خیر کسان ببرید تا به ریش مردم توانید خندید
12- گرد ِ شاهان مگردید و عطای ایشان به لقای دربانان ایشان ببخشید
13- جان فداي ياران موافق كنيد.
14- بركت عمر و روشنائي چشم و فرح دل در مشاهده نيكوان دانيد.
15- ابرو در هم كشيدگان و گره در پيشاني آورندگان و سخ نهاي به جد گويان و ترش رويان و كج
مزاجان و بخيلان و دروغگويان و بد ادبان را لعنت كنيد.
16- خواجگان و بزرگان بي مروت را به ريش تيزيد.
17- تا توانيد سخن حق مگوئيد تا بر دلها گران مشويد تا مردم بي سبب از شما نرنجند.
18- مسخرگي و قوادي و دف زني و غمازي و گواهي به دروغ دادن و دين به دنيا فروختن وكفران
نعمت پيشه سازيد تا پيش بزرگان عزيزباشيد و از عمربرخوردار گرديد.
19- سخن شيخان باور مكنيد تا گمراه نشويد و به دوزخ نرويد.
20- دست ارادت در دامن رندان پاكباز زنيد تا رستگار شويد
22- از همسايگي زاهدان دوري جوئيد تا به كام دل توانيد زيست.
23- در كوچه اي كه مناره باشد اتاق مگيريد تااز دردسر مؤذنان بد آواز ايمن باشيد.
24- بنگيان را به لوت و حلوا در يابيد.
25- مستان را دست گيريد.
عبید زاکانی
.
از وبلاگ صورتک خیالی