آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Sunday, May 27, 2007
من معذرت می خوام کامنت دونی ندارم. نمی دونم در این کشاکش چه بلایی به سرش اومده. هرچی هم ور می رم درست نمی شه.
این صفحه رو هم خوشگلش کردم تا بعدا بگم چرا ...