آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Thursday, May 24, 2007
امتحان زبانم رو دادم ، بد یا خوبش دیگه خیلی مهم نیست که اتفاقات روزهای قبل خیلی چیزها رو تغییر داده. نه کسی تعجب کرد و نه خیلی خوشحال شد و شاید هم من مشکلم رو زیادی بزرگ می کنم. شاید منفی به همه چیز نگاه کردن باعث می شه که خیلی اوضاع روبه راه نباشه. شاید باید من مثبت نگاه کنم به مادرم ، به این تصمیم سریع که منطقا اتفاق خوبی است.
فکر می کنم باید خودم این مساله رو حل کنم و اگه نتونم راه حل مناسبی براش پیدا کنم ، به درد هیچی نمی خورم.