آذرستان
بیست و چهار ساعت در خواب وبیداری
Sunday, May 6, 2007
زیباترینم ،
امروز و هر روز
صدایت مرا به زندگی می خواند
به راه رفتن
به ماندن بر سر آرزوهایم
که چه قدر سر خورده ام اما

چه زیبا می رقصانی ام ، ای مرد ...